Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Regulamin portalu LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP obowiązujący od dnia 01.12.2011

§ 1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady świadczenia oraz korzystania z usług drogą elektroniczną w ramach Portalu LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP dostępnych pod adresem http://www.innowacje.biz. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności KIG jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami) i jego akceptacja. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


§ 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia (wyrażenia występujące w tekście Regulaminu pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej) należy rozumieć następująco:

KIG - " Krajowa Izba Gospodarcza”, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - w rejestrze stowarzyszeń oraz w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121136, NIP: 526-00-01-708, REGON: 006210187;

Administrator Biznesowy Profilu – użytkownik posiadający prawo do zarządzania zawartością profilu oraz podejmujący działania w systemie jako przedstawiciel podmiotu.

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

Baza Kont - zbiór Danych w tym także Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez KIG;

Cookie - niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w postaci pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez KIG w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

Podmiot - wspólne określenie występujących w systemie jednostek. Są nim osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Każdy podmiot funkcjonujący w ramach systemu reprezentowany jest przez profil. Każdy profil musi posiadać co najmniej jednego przedstawiciela w postaci Użytkownika posiadającego konto w Serwisie.

Użytkownik – przedstawiciel podmiotu, który zarejestrował się w Serwisie i korzysta z niego.

Konto - udostępniony przez KIG Użytkownikowi zasób serwera, w ramach którego administruje swoimi Danymi. Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostęp do wszystkich Usług w ramach Portalu na warunkach opisanych w par. 4 Usługi, pkt. 3.

Login - adres e-mail Użytkownika;

Log systemowy - informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

Serwis/Platforma - LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP, portal internetowy prowadzony przez KIG, którego celem jest sprzedaż usług i transfer technologii dla przedsiębiorców,

Profil – zbiór danych charakteryzujących podmiot uczestniczący w wymianie usług w ramach platformy z punktu widzenia formy prowadzonej działalności, zasobów i wykonywanych zadań. Profil definiuje tożsamość i zasoby podmiotów uczestniczących w wymianie usług w ramach platformy. Użytkownicy, którzy ani nie świadczą samodzielnie usług, ani z nich nie korzystają nie posiadają własnych profili, a jedynie należą do profili organizacji. Każdy profil musi posiadać co najmniej jednego przedstawiciela w postaci użytkownika posiadającego konto w systemie. Na potrzeby funkcjonowania Platformy Profile sklasyfikowano w następujący sposób:

Profil typu Przedsiębiorca - profil utworzony przez osobę fizyczna, osobę prawna i jednostkę organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Profil typu Uczelnia lub Jednostka Naukowa - profil utworzony przez szkołę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) lub jednostkę badawczo-rozwojową w rozumieniu Art. 1. 1. Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388).

Profil typu Izba Gospodarcza - profil utworzony przez organizację utworzoną i działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 ze zm.).

Profil typu Park Technologiczny - profil utworzony przez organizację zarządzaną przez wyspecjalizowanych profesjonalistów, której celem nadrzędnym jest wzrost zamożności danej społeczności poprzez promocję kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności własnych przedsiębiorstw i instytucji opartych na wiedzy. W celu realizacji tych zamierzeń park technologiczny stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem, wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych przy pomocy procesów inkubacyjnych i spółek typu „spin-off”, a także dysponuje innymi usługami o wartości dodanej, łącznie z gruntami oraz wysokiej jakości pomieszczeniami o specjalistycznym wyposażeniu.

Profil typu Instytucja otoczenia biznesu - profil utworzony przez podmiot w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 Nr 85, poz. 719 ze zm.);

Profil typu Jednostka sektora publicznego – profil utworzony przez podmiot w rozumieniu Art.9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388);

Profil typu Ekspert/Innowator – profil utworzony przez osobę będącą specjalistą w swojej dziedzinie;

Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,

Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Platformy, jak również umieszczane w innych miejscach Platformy, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.

Wirtualny Inkubator – system wspierający rozwój przedsiębiorstw poprzez oferowanie usług i narzędzi o charakterze doradczym, infrastrukturalnym oraz informacyjnym.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz KIG, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a KIG z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika i realizacji procedury rejestracji w Serwisie zakończonej skutecznym założeniem Konta.

Usługa/Usługi - świadczone w ramach systemu usługi oferowane w ramach profili podmiotów zarejestrowanych w systemie.

§ 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Właścicielem Serwisu jest " Krajowa Izba Gospodarcza”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa.

1. Prowadzenie przez KIG Serwisu obejmuje przede wszystkim: świadczenie usług w ramach platformy LEM, modyfikacje funkcjonalne Platformy w celu ich dostosowania do potrzeb Użytkowników oraz udostępnianie przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych.

2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych, z włączona obsługą plików "cookies" Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari).

3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

5.Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 40 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera, z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadające przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.

§ 4 USŁUGI

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania na Stronach Użytkowników szeregu danych, informacji i innych treści - składających się na pojecie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu.

2.Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, są dostępne nieodpłatnie dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu uzależniony jest od typu profilu.

3. Zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług.


§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez KIG Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne.

3. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
c. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez KIG, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych, wiadomości od KIG oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
f. wyrażam zgodę na świadczenie przez KIG Usług w ramach mojego Konta na Portalu;
g. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
h. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
i. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez KIG w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
j. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez KIG wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta informacji reklamowych.

5. Zawierając Umowę z KIG, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
b. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych KIG oraz innych podmiotów;
c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę KIG, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
f. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
g.powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp

6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

a. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
b.oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
c. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
d. zamieszczania w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.


7. Zabrania się Użytkownikom korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:

a. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
b. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
c. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.
d. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
e. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

8. W przypadku pozyskania przez KIG wiadomości o wykorzystywaniu Serwisu do umieszczania, wysyłania informacji:

a. których treść jest niezależna od tożsamości odbiorcy w związku z tym, że wiadomość ta jest niespersonalizowana lub może być przekazana do wielu niezależnych odbiorców,
b. których odbiorca nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji,
c.jeżeli wysyłający mógł odnieść korzyść z faktu wysłania takich informacji lub dopuszczał możliwość wyrządzenia szkody innej Osobie,


KIG ma prawo - w przypadku, gdy według własnej oceny uzna to za stosowne – do żądania od Użytkownika zapłaty kary umownej w kwocie 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek naruszenia. KIG oświadcza, że każdorazowo otrzymana kara umowna określona w niniejszym ustępie (po odliczeniu kosztów, których poniesienie konieczne było w celu wyegzekwowania ww. kary, w szczególności związanych z prowadzeniem postępowania sądowego) będzie przekazywana przez KIG na rzecz fundacji, których (np. celem jest działalność w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa i ochrony najmłodszych w sieci Internet). Fundacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być w jakikolwiek sposób powiązane kapitałowo z KIG. Kara umowna, o której mowa w niniejszym ustępie, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez KIG dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6 BLOKADA I/LUB USUNIĘCIE KONTA


1. KIG ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą i celem Platformy lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

2. KIG archiwizuje Dane gromadzone w ramach Platformy w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. KIG może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

3. KIG ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

5. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

6. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

7.Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, KIG przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:

a. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
b.należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
c. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

8. Umowa może zostać rozwiązana przez KIG poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:

a. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub KIG;
b. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
c. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
d. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
e. w przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, KIG zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez KIG.
f. w przypadku działań mogących w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

9. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez KIG, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody KIG.


§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. KIG nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu po stronie Użytkownika lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

2. KIG nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

3. KIG nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

4. KIG nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

5. KIG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do KIG przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.

6. KIG nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

8. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć INTERNET (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom Internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.).

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.


§ 8 DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez KIG, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a Administratorem Danych Osobowych jest „Krajowa Izba Gospodarcza”, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 Regulaminu.

3. KIG przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. KIG ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, KIG może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.

5. KIG ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, KIG może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie KIG może usunąć Konto.

6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.

7. KIG ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, KIG może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.

8. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

9. W przypadku powzięcia przez KIG wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Rzeczywistego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), KIG (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności

a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
b. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
c. zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
d. zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
e. bezpowrotnego usunięcia Konta.

10. KIG uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. KIG nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym osobom.


§ 9 PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela KIG niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

§ 10 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


1. KIG zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, KIG poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.

3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu jego publikacji w Serwisie.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i KIG.

5. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

6. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji o takiej decyzji, wysyłając wiadomość na adres innowacje @kig.pl, znajdujący się pod linkiem KONTAKT, na dole strony głównej.

7. Oświadczenie powinno dotrzeć do Administratora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

8.Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.Akceptacja

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Akceptuję Politykę Ochrony Prywatności - ogólne standardy ochrony. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) wyrażam zgodę na otrzymywanie w ramach portalu prowadzonego przez „Krajową Izbę Gospodarczą”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4 (dalej również: „Izbą”) pod adresem innowacje.biz (dalej również: „Serwis”) na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Izby. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę „Krajowa Izba Gospodarcza”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trębackiej (dalej również: „Izbą”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z portalu prowadzonego przez Spółkę pod adresem innowacje.biz (dalej również: „Serwis”) w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez Izbę. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Izbę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Izbę podmiotom trzecim. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i wykorzystanie przez spółkę „Krajową Izbę Gospodarczą”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4 (dalej również: „Izbą”) mojego zdjęcia głównego (w tym wizerunku) umieszczonego w ramach portalu prowadzonego pod adresem innowacje.biz (dalej również: „Serwis”) wraz z imieniem, nazwiskiem w celu umożliwienia prawidłowego i pełnego funkcjonowania świadczonych przez Izbę usług lub funkcjonalności, jak również w celach reklamowych Izby i jej kontrahentów, w ramach Serwisu lub poza Serwisem, w szczególności realizując cel społecznościowy. Udostępnione przeze mnie dane osobowe, wizerunek będą chronione przez Izbę z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Izbę podmiotom trzecim. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę „Krajową Izbę Gospodarczą”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trębackiej (dalej również: „Izbą”) moich danych związanych z aktywnością w portalu prowadzonym przez Izbę pod adresem innowacje.biz (dalej również: „Serwis”) w celach reklamowych, badania rynku oraz badania zachowań i preferencji w ramach Serwisu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu przez Izbę.

Akcpetując regulamin jednocześnie akceptuję klauzulę informacyjną oraz klauzulę zgody.