Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

Zarzadzanie projektami - pierwsze kroki z aplikacją

Aplikacja Zarządzanie Projektami przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników platformy LEM. Każdy z typów profili jest wyposażony w ten moduł. Aplikacja umożliwia tworzenie i prowadzenie projektów, zdalną pracą na dokumentach. Wyznaczone zadania składają się na harmonogram projektu, który pozwala określić wykonanie kolejnych faz przedsięwzięcia. W projekcie mogą uczestniczyć inni użytkownicy systemu wyznaczeni przez kierownika projektu. Zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami mają dostęp do wszystkich zasobów projektu zgromadzonych w systemie oraz odpowiedzialni są za realizację wyznaczonych dla nich zadań.

Przykład: Firma pośrednictwa pracy prowadzi projekt mający na celu udzielenie kompleksowego wsparcia kobietom powracającym do pracy po urlopach wychowawczych. W projekcie uczestniczy wiele osób zarówno z wewnątrz (zarząd firmy, księgowość), jak i zewnątrz firmy – podwykonawcy. Są oni odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań. Do prowadzenia i kontrolowania przebiegu kolejnych faz projektu, jego kierownik wykorzystuje aplikację znajdującą się na platformie LEM.

I. Utworzenie projektu.

1. Uruchom aplikację znajdującą się w zakładce lewego menu. Aby utworzyć nowy projekt przejdź do zakładki Moje projekty i na dole ekranu wybierz przycisk Dodaj


Zdjęcie

2. Wypełnij formularz informacjami o projekcie. Pole do wyboru Widoczność, opcja Wszyscy oznacza, że projekt będzie widoczny w zakładce Projekty publiczne dla wszystkich użytkowników platformy, natomiast opcja Uczestnicy – projekt będzie widoczny tylko dla uczestników. Po uzupełnieniu kliknij Zapisz.Twórca projektu automatycznie staje się kierownikiem i jego profil zostaje przypisany do projektu.


II. Tworzenie zadań i podzadań.

1. Aby zdefiniować zadanie główne, przejdź do ekranu szczegółów projektu i wybierz zakładkę Zadania. Na dole ekranu kliknij Dodaj. Wypełnij formularz danymi po czym wybierz Zapisz. Zdjęcie
2.Zadania mogą posiadać swoje podzadania. Aby je utworzyć, trzeba dwukrotnie kliknąć na zadanie główne. Wyświetli się menu z informacjami. Następnie musisz przejść do zakładki Podzadania i postępować analogicznie jak przy tworzeniu zadania nadrzędnego. Każde zadanie podrzędne także zawiera zakładkę Podzadania, w której znajduje się struktura drzewiasta z jej zadaniami podrzędnymi.

III. Dodawanie uczestników.

1. Do każdego zadania i podzadania możesz przypisywać uczestników, którzy będą odpowiedzialni za jego realizacje. Uczestnicy muszą być zarejestrowanymi użytkownikami platformy i mieć dostęp do modułu zarządzania projektami. Aby dodać uczestnika do zadania należy wykonać trzy kroki:

    1. Dodać jego profil do projektu- zakładka Profile na ekranie szczegółów projektu,
    2.
Spośród dodanych profili wybrać uczestników projektu- zakładka Uczestnicy na ekranie szczegółów projektu,
    3.
Dodać jego profil do zadania- zakładka Profile na ekranie szczegółów zadania. 


ZdjęciePo wykonaniu tych trzech kroków, przejdź do zakładki Uczestnicy na ekranie szczegółów zadania i wybierz przycisk Dołącz. Zaznacz uczestnika spośród wyświetlonych wyników, po czym wybierz Zapisz. Po zapisaniu zostanie wyświetlone okno, gdzie należy wskazać datę, od której uczestnik zostaje przypisany do zadania.