Innowacje.biz

Platforma usługowa o charakterze społecznościowym, świadcząca wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu.

LEM – DYFUZJA INNOWACJI WŚRÓD MSP

Celem projektu " „LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP” jest stworzenie elektronicznej platformy usługowej o charakterze społecznościowym, świadczącej wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji naukowych oraz otoczenia biznesu ułatwiającej ich wzajemne kooperacje na płaszczyźnie biznesowej lub technologicznej.

Projekt ma charakter ogólnopolski. Jego strategicznym zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorcom poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu dostępu do wysokiej jakości usług, oraz infrastruktury służącej wzmocnieniu i wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego.

Krajowa Izba Gospodarcza realizuje projekt „LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.Schemat budowy Portalu
Schemat

Omówienie poszczególnych modułów platformy elektronicznej z perspektywy wpływu ich funkcjonalności na korzyści dla użytkowników

1. Bazy danych

Zadaniem modułu baz danych jest rejestrowanie, przechowywanie i odpowiednie katalogowanie informacji oraz danych dotyczących:

 • pomysłów,
 • rozwiązań,
 • publikacji,
 • propozycji realizacji projektów,
 • uczelni,
 • naukowców,
 • ekspertów,
 • IOB,
 • Parków Technologicznych,
 • Przedsiębiorców.

W skład modułu będą również wchodzić narzędzia umożliwiające łatwe wyszukiwanie, prezentacje oraz udostępnienie poszukiwanych informacji w zależności od różnych kryteriów (np potrzeb, produktów i usług, obszarów zainteresowań, publikacji, prowadzone obecnie działania, eksperci tematyczni). Na podstawie informacji zawartych w bazach danych przy pomocy dedykowanych kreatorów będą tworzone (za zgodą podmiotów ich właścicieli przedsiębiorców, Izb, IOB) strony www dostępne dla przeszukujących zasoby sieci Internet.

Korzyści dla użytkowników:

Korzyści dla użytkownika, można opisać z dwóch perspektyw - beneficjenta informacji oraz autora publikującego informacje.

Korzyści jako użytkowników informacji to przede wszystkim:

 • dostęp do jednego źródła danych, przechowujących najważniejsze dane i informacje o przedsiębiorcach oraz Instytucjach Otoczenia Biznesu, uczelniach , Parkach Technologicznych
 • dostęp do katalogu ofert, możliwości współpracy, zasobów ludzkich i technicznych, oraz technologii
 • dostęp do narzędzi umożliwiających łatwy kontakt z wybranym podmiotem oraz wymianę informacji, dokumentacji w trybie on line lub bezpośrednio
 • dostęp do katalogu usług jednostek naukowych, zapoznanie się z ich publikacjami, nawiązanie kontaktu z ekspertami, naukowcami, którzy mogą pomóc we wdrażaniu nowych technologii oraz innowacji (technologicznych oraz organizacyjnych) w przedsiębiorstwach
 • możliwość znalezienia kooperanta w celu zrealizowania wspólnych przedsięwzięć.

Korzyści jako publikujących informacje w bazie danych:

 • możliwość zaprezentowania swojej oferty, rozwiązania, pomysłu itp.
 • możliwość znależnia partnera technologicznego lub biznesowego
 • możliwość dotarcia z ofertą usługową do dużej liczby przedsiębiorców
 • możliwość rozszerzenia swojej działalności, zwiększenia przychodów z realizowanych obecnie usług
 • możliwość śledzenia potrzeb różnych odbiorców usług

2. Mechanizmy społecznościowe kojarzące oferentów i odbiorców usług:

Zadaniem tego modułu jest skojarzenie:

 • przedsiębiorców
 • przedsiębiorców z instytucjami działającymi w ich otoczeniu (IOB)
 • instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorcami

Celem modułu jest doprowadzenie do kooperacji między odpowiednimi grupami działającymi i w środowisku biznesowym i technologicznym z pozytywnym skutkiem dla każdej ze stron.

Mechanizm za pomocą wbudowanych funkcjonalności będzie umożliwiać:

 • znalezienie partnera w wymiarze biznesowym i technologicznym (na podstawie różnych kryteriów związanych z ich potrzebami i oczekiwaniami)
 • nawiązania kontaktu w trybie on–line lub w sposób bezpośredni
 • prezentacje oferty i możliwości współpracy
 • realizacja wszystkich etapów biznesowych na platformie (etapu uzgodnień, przyjęcie zlecenia, jego rozliczenie)

Korzyści dla użytkowników:

 • automatyczna wyszukiwanie potencjalnych klientów
 • automatyczne wyszukiwanie partnerów w celu przygotowania wspólnej oferty skierowanej do przedsiębiorców
 • możliwość budowy sieci partnerskich w celu założenia konsorcjum lub klastra (bazujących na informacjach: instytucji otoczenia biznesu, parków technologicznych, przedsiębiorstw)
 • automatyczne wyszukiwanie informacji o potrzebach przedsiębiorców takich jak:
  • poszukiwanie partnerów w budowanie sieci łańcucha dostaw
  • wsparcia przy zakładaniu działalności
  • doradztwa biznesowego
  • poszukiwanie partnerów zagranicznych
 • realizacja procesów biznesowych w pełni automatycznie za pośrednictwem platformy
 • oferta przedsiębiorców, stwarzająca im możliwości sprzedaży usług i rozwój

3. Mechanizmy budowania ścieżki rozwoju

Zadaniem modułu jest zaprojektowanie ścieżki indywidualnego rozwoju przedsiębiorstwa we współpracy z uczelniami, specjalistami lub instytucjami otoczenia biznesu.

Swoim zakresem funkcjonalnym będzie obejmował następujące obszary rozwoju przedsiębiorstwa:

 • technologie
 • rozwój kadry
 • marketing
 • organizacje i zarządzanie przedsiębiorstwa

Celem modułu jest stworzenie mechanizmu, który zaproponuje przedsiębiorcy na podstawie wprowadzonych przez niego danych, wariantową możliwość realizacji podstawowych działań oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Zastosowane w module mechanizmy umożliwią przedsiębiorcy:

 • Wytyczenie optymalnego kierunku rozwoju (projektu, firmy, przedsięwzięcia)
 • Wyszukanie potencjalnego partnera biznesowego lub technologicznego w zależności od etapu i rodzaju projektu (produkcja, sprzedaż, usługi)
 • Pokazanie możliwych obszarów wdrażania innowacji
 • Wskażą źródła finansowania
 • Wskażą możliwie rynki zbytu na produkty, usługi, technologie
 • Zaproponują specjalistę, doradcę wprowadzającego innowacyjne zmiany w przedsiębiorstwie

Korzyści dla użytkowników:

 • prezentacja oferty usługowej na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa
 • wpływ na kierunki rozwoju przedsiębiorstwa
 • pozyskanie informacji o potrzebach przedsiębiorstwa uzależnionych od jego etapów rozwoju
 • możliwość sprzedaży usług doradczych, szkoleniowych oraz specjalistycznych
 • oferta przedsiębiorców, stwarzająca im możliwości sprzedaży produktów i usług

4. Aplikacja do prowadzenia procesów biznesowych / Aplikacja usprawniająca realizacje procesów biznesowych

Zadaniem modułu jest przeniesienie realizacji i nadzoru podstawowych czynności biznesowych na platformę internetową. Celem modułu jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez elektronizację i automatyzację procesów biznesowych.

Aplikacja realizuje następujące procesy podstawowe występujące w przedsiębiorstwach:

 • Obsługa kartoteki towarów i usług
 • Obsługa relacji z klientami, kontrahentami
 • Obsługa zamówień
 • Fakturowanie
 • Obsługa pracowników
 • Planowanie
 • Raportowanie
 • Zarządzenie zasobami

Aplikacja funkcjonuje na dowolnym urządzeniu posiadający dostęp do Internetu, Umożliwi pełną integrację z innymi zewnętrznymi, systemami wspomagającymi zarządzenie firmą jak systemy sprzedaży, systemy magazynowe) oraz księgowymi (pełna księgowość oraz książka przychodów i rozchodów).

Korzyści dla użytkowników:

 • Możliwość bezpłatnego wykorzystania systemu do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej
 • Możliwość wymiany dokumentów z innymi uczestnikami platformy
 • Oferta dla członków Izby, przedsiębiorców, stwarzająca im możliwości sprzedaży produktów i usług oraz rozwój

5. Aplikacja umożliwiająca prowadzenie projektów

Aplikacja umożliwia za pomocą platformy elektronicznej prowadzenie projektów zdalną prace na dokumentach, współdzielenie zasobów, oraz zdalny nadzór i weryfikacja postępów prac.

W skład aplikacji wchodzą następujące moduły:

 • Planowanie
 • Kalendarz - organizer
 • Zarządzenie zasobami
 • Komunikator
 • Wirtualny dysk
 • Adresy i kontakty

Celem modułu jest w oparciu o zastosowane mechanizmy, wsparte narzędziami komunikacyjnymi oferowanymi w ramach platformy, zapewnie możliwość prowadzenia projektów we wspólnym, interaktywnym środowisku.

6. Wirtualny Inkubator

Wirtualny Inkubator zapewnia możliwość rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostęp do szeregu usług o charakterze doradczym, infrastrukturalnym oraz informacyjnym (przekazywanie wiedzy i kompetencji, zasobów) realizowanych w sposób zdalny (Internet) lub lokalnie. Założycielami Wirtualnego Inkubatora mogą być Izby zrzeszone w KIG, które wraz z partnerami w postaci Parków Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz uczelni, stworzą wspólną ofertę usługową skierowaną do przedsiębiorstw.

Wirtualny Inkubator poprzez wbudowane narzędzia i funkcjonalności umożliwia:

 • prezentacje wspólnej oferty Izb oraz ich partnerów
 • środowisko pracy i komunikacji grupowej
 • przyjmowanie i obsługę zleceń od przedsiębiorców
 • zdalną realizacje usług
 • automatyczne rozliczanie usług

Korzyści dla użytkowników:

 • możliwość prezentacji i sprzedaży swojej oferty usługowej
 • możliwość poszerzenia oferty usługowej poprzez partnerstwo
 • możliwość dotarcia ze swoimi usługami, pomysłami itp. do szerokiej liczby przedsiębiorców
 • możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów z realizacji usług dla nowych klientów
 • nawiązanie kontaktu pomiędzy uczelniami a światem biznesu
 • transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw w formie różnych usług

7. Moduł doradztwa

Celem modułu jest stworzenie funkcjonalności, umożliwiające realizacje usług doradztwa w zakresie obejmującym zagadnienia prawne, ekonomiczne, finansowe, biznesowe oraz technologiczne. Dedykowany jest głownie przedsiębiorcom, którzy poszukują pomocy, wiedzy oraz kompetencji dla realizacji założonych celów oraz instytucjom otoczenia biznesu, które dzięki posiadanym specjalistom mogą świadczyć płatne usługi wsparcia.

Zadaniem modułu doradztwa jest stworzenie warunków do efektywnego wykonanie usługi doradczej poprzez:

 • Wyszukania odpowiedniej tematyki konsultacji lub doradztwa
 • Umożliwienie kontaktu ze specjalistom z różnych dziedzin
 • Umożliwienie przekazania i zdalna praca na dokumentacji niezbędnej do wykonania doradztwa, konsultacji
 • Rozliczenie usługi
 • Wystawienie potwierdzenie wykonania usługi
 • Promocja najlepszych specjalistów

Korzyści dla użytkowników:

 • Dostęp do bazy klientów
 • Świadczenie usług doradztwa na skale ogólnopolską
 • Świadczenie usług doradztwa za pomocą różnych form przekazu (on-line, telefonicznie, bezpośrednio, mailem)
 • Zarządzanie bazami klientów (kolejkowanie, rezerwacja i przydział terminów)
 • Możliwość automatycznego rozliczenia usługi
 • Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw w formie różnych, płatnych usług